Địa chỉ

Km92 đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 180000

Mobile

+84 904726639

e-mail

vinashaiphong@gmail.com

send a message

Always dedicated and devoted